Silahturahmi Akbar 1445 H / 2023 M

Silahturahmi Akbar 1445 H / 2023 M

Surakarta, Rabu 9 Agustus 2023. Alhamdulillah terlaksana Silahturahmi Akbar 1445 H / 2023 M, yang bertempat di Masjid Agung Surakarta.

    

 

   

 

 

#MasjidAgungSurakarta
#TimMediaMasjidAgungSurakarta

Telepon/Fax.   : (0271) 643363

Email               : media.masjidagungsurakarta@gmail.com

Website           : www.masjidagungsolo.com

Facebook        : Masjid Agung Surakarta

Youtube           : Masjid Agung Surakarta

Instagram        : @masjidagungsurakarta


____________________
#MasjidAgungSurakarta #MasjidAgungSolo #KotaSolo #MasjidSolo #SoloTheSpiritofJava #KotaSurakarta #TimMediaMasjidAgungSurakarta